speciallæge i psykiatri søges til ADHD/Austisme-ambulatoriet på Psykiatrisk Center Glostrup.

En stilling som speciallægei psykiatri er ledig til besættelse på ADHD/Austisme-ambulatoriet påPsykiatrisk Center Glostrup. 
 
Afhængigtaf kvalifikationer og ønsker kan stillingen besættes som afdelingslæge elleroverlæge. 
 
Om ambulatoriet 
ADHD-ambulatoriethar nu i 5 år varetaget udredning og iværksættelse af behandling af ADHD hosvoksne i Region Hovedstadens Psykiatri. Fra august 2015 varetager vi desudenudredning af voksne med autismespektrumforstyrrelse (ASF), som ikke er erkendti barndommen.  
 
Udredningenfor begge forstyrrelser finder sted i strukturerede tværregionale pakkeforløbpå H-niveau. Desuden får ambulatoriet formentlig regionsfunktion for ADHD og autismefra medio 2017.  
 
Forpatienter med ADHD indgår i pakken udredning, opstart af medicinsk behandlingfor ADHD samt psykoedukation i gruppe. Efter forløbet afsluttes ptt til egenlæge til opfølgning af medicinsk behandling.  
 
Pttmed autisme tilbydes efter udredning et kort psykoedukativt samtaleforløb samt kontakttil ambulatoriets socialrådgiver mhp etablering af kontakt til kommunen. Vedautisme vil der typisk være tale om opfølgning i kommunalt regi. 
 
Somspeciallæge vil man komme til at deltage i alle dele af pakkeforløbet –udredning, medicinsk behandling og psykoedukation enten i gruppe ellerindividuelt. Afsnittet er fortsat i gang med at afklare hvilke redskaber som ermest hensigtsmæssige til brug ved autismeudredning, og man vil have mulighedfor at præge dette. Vi søger derfor læger med interesse for og gerne erfaringmed autismeudredning hos voksne.   
 
Ambulatorietbestår på nuværende tidspunkt af en overlæge med ledelsesansvar, 3 psykologer,en socialrådgiver, 1 sygeplejerske samt 3 sekretærer.  
 
Vi tilbyder 
Endynamisk, udfordrende arbejdsplads med engagerede kolleger og en centerledelse,der ønsker at sætte høj faglighed, respekt og professionel omsorg med patienteni centrum på dagsordenen.   
 
Lægenvil blive del af et stærkt fagligt miljø i ADHD/Autisme-ambulatoriet med fokuspå sammenhængende og effektive patientforløb. Alt efter forudsætninger villægen blive oplært i udredning, diagnosticering og behandling af ADHD og ASF.Både overlæge og psykolog har erfaring med udredning af disse to forstyrrelser.  
 
Ansøgning 
Ansøgningenmed CV bedes indsendt elektronisk. 
 
Ansættelsesvilkår 
Afhængigaf kvalifikationer og præferencer vil lægen blive indplaceret som overlægeeller afdelingslæge. 
 
Vagtforpligtigelseaftales nærmer ift. kvalifikationer. 
 
Lønog ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Foreningen af Speciallægereller Yngre Læger afhængig af kvalifikationer og Danske Regioner.  
 
Tiltrædelse 1. juni/juli 2016 eller snarest derefter. 
 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelsetil konst. klinikchef Rita Godske på tlf. 51 42 33 93, mail: Rita.Godske@regionh.dk ellerafsnitsansvarlig overlæge Lise Nyholm på tlf. 38 64 09 17.  
 
 
Om Psykiatrisk CenterGlostrup: 
Psykiatrisk Center Glostrup varetager en bred vifte afpsykiatriske opgaver, og er placeret på Nordre Ringvej i umiddelbar tilknytningtil Glostrup Hospital og på Brøndbyøstervej. Centret omfatter døgnåbenpsykiatrisk skadestue,  intensivtakutte modtageafsnit, stationære sengeafsnit, store distriktspsykiatriskecentre med OP- teams, OPUS teams, ældrepsykiatrisk team og sengeafsnit,specialiseret retspsykiatri, oligofreni-team og neurorehabiliteringsteam samtpsykoterapeutisk ambulatorium.  
Centret er en del afRegion Hovedstadens Psykiatri og Københavns Universitetshospital. Som læge indgårdu i den kliniske undervisning af medicinstuderende og øvrige faggrupper. 
 
Du kan se meget mere om Psykiatrisk Center Glostrup på voreshjemmeside: www.psykiatri-glostrup.dk 
 
Ansøgningsfrist: 16.2.2017 
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 8 eller 9. 
 

Virksomhed: 
Psykiatrisk Center Glostrup
Kontakt navn: 
Nielsen Martin Kure
Kontakt telefon: 
38645720
Ansøgnings frist: 
13-02-2017